понедельник, 9 апреля 2012 г.

Маё новае інтэрв'ю з пісьменнікам Юр'ем Станкевічам для часопіса "Большой"

«Пра­вы ра­дыкал» — так заз­вы­чай рэп­рэ­зен­ту­юць Юр’я Стан­кевіча. Але больш слуш­на буд­зе наз­ваць пісь­менніка «пра­вым інтэ­лек­ту­алам», бо не­як не ста­су­ец­ца воб­раз па­тэн­цый­на­га чы­тача аўта­ра з бры­тага­ловым дзе­цюком, што рэф­лексуе над пы­тан­нямі камп’ютар­най сіму­ляцыі, та­ямніцамі па­ранар­маль­ных з’яў і ан­тыўтапічнымі карцінамі бу­дучыні.